top of page


De informatie op de website werd in goed vertrouwen opgesteld maar kan Power center nv niet binden in geval van wijzigingen of foute informatie.

VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke door ons bekrachtigde bepalingen, wordt elke overeenkomst en/of verkoop beschouwd te zijn gesloten onder de voorwaarden die volgen:

 

 1. Alleen onze verkoopsvoorwaarden zijn geldig. Deze van onze klanten en van onze leveranciers worden niet in aanmerking genomen.

 2. Alle offerten zijn vrijblijvend. Een bestelling moet uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard zijn vooraleer ons te kunnen verbinden.

 3. De opgegeven levertijd is slechts een ruwe schatting en bindt ons niet. Behoudens uitdrukkelijke andersluidend beding kunnen wij nooit voor laattijdigheid van een levering verantwoordelijk gesteld worden, noch de koper enige schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst eisen.

 4. De goederen worden geacht verkocht te zijn “af fabriek”. De levering gebeurt in onze magazijnen, tenzij anders vermeld in de overeenkomst. Indien de goederen door ons verzonden worden is het risico ten laste van de koper zelfs bij franco zendingen. Wij zullen de koper bij gewoon schrijven de datum opgeven waarop hij de goederen in ontvangst moet nemen. Bij nalatigheid van de koper de levering te nemen blijven de goederen op zijn kosten in onze magazijnen zonder verdere verbintenis.

 5. Indien een geval van overmacht de levering onmogelijk maakt, zelfs tijdelijk, of derwijze bezwaart dat zij op de gestelde voorwaarden van merkbare invloed zou zijn, behouden wij ons het recht voor hetzij onze voorwaarden aan te passen, hetzij aan het contract te verzaken; zulke gevallen van overmacht zijn brand, stakingen, gebrek aan grondstoffen, of arbeidskrachten, opeisingen, oorlog, zelfs tussen vreemde landen, veranderingen in de economische toestanden, die onder meer muntontwaardingen voor gevolg zouden hebben, veranderingen in het douaneregime, enz...

 6. Al onze facturen zijn betaalbaar te Izegem, zelfs bij gebruik van wissels. Betalingen met wissels worden slechts aanvaard voor zover de bank die wil verdiskonteren. De kosten en de intresten hieraan verbonden komen steeds ten laste van de klant. Alle taksen, onkosten, vervoer en verzekeringskosten vallen ten laste van de koper. In de loop van de uitvoering van een bestelling mogen wij steeds alle waarborgen voor betaling eisen die wij nuttig achten.

 7. In geval van devaluatie van de euro of van revaluatie van de vreemde munt, worden de prijzen overeenkomstig aangepast en dit kan geen aanleiding geven tot contractbreuk. Reeds vervallen, doch niet betaalde facturen worden eveneens aangepast. De aangeduide prijs, excl. BTW, is vast en definitief indien de voorziene leveringstermijn de twee maanden niet overschrijdt. In de andere gevallen is de prijs, dewelke als catalogusprijs van kracht is, op de datum van de terbeschikkingstelling van het voertuig. Elke verhoging van de netto aangeduide prijs, excl. BTW t.o.v. de overeengekomen prijs, welke de 5% niet overschrijdt, geeft de koper geen enkel recht de overeenkomst te verbreken.

 8. Onze prijzen zijn netto en zonder korting. Alle sommen niet betaald 30 dagen na factuurdatum of op gestipuleerde vervaldag, brengen van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig weze, een intrest op van 1,25% per maand.

 9. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12% met een minimum van €125 en een maximum van €1860 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

 10. Om geldig te zijn, moeten alle klachten binnen de 48 uur na ontvangst van de goederen worden overgemaakt per aangetekend schrijven. Er worden geen klachten aanvaard van goederen die reeds verder werden geleverd aan derden. De vrijwaringsplicht voor eventuele niet-zichtbare gebreken is beperkt tot 3 maanden. Elke vordering ingesteld na verloop van deze termijn is niet ontvankelijk . De garantieplicht beperkt zich in elk geval tot het gratis vervangen van de defecte stukken.

 11. De niet-betaling op gestelde termijn, het niet-regelen van de geëiste voorschotten, alsook het niet-leveren van de geëiste waarborgen, zullen ons het recht geven zonder enige verdere sommatie de desbetreffende orders, alsook de uitvoering van gelijk welk andere orders, welke wij met zelfde kopers zouden gecontracteerd hebben, te verbreken of te schorsen. In geval wij de schorsing zouden verkozen hebben, kunnen wij op elk ogenblik en zonder nieuwe sommatie noch reden bedoelde order verbreken. Dit onder voorbehoud van alle schadevergoeding als naar rechte, lastens de in gebreke gebleven kopers. In geval de koper de levering niet zou nemen, behouden wij ons het recht voor hetzij de uitvoering van het contract te vervolgen, hetzij door een enkel schrijven de verbreking ervan te bewerken, onder voorbehoud van alle schadeloosstelling als naar rechte. Indien wij ons akkoord verklaren om ondanks de bepalingen van art. 2 een contract te verbreken of een gedeeltelijke bestelling uit te voeren, worden alle werkelijke gedane kosten betaald door de klant en de reeds betaalde voorschotten blijven definitief aan ons verworven, zelfs indien hun bedrag onze kosten overtreft, dit onder voorbehoud van alle schadevergoeding als naar rechte.

 12. Eigendomsvoorbehoud: De goederen blijven eigendom van de verkoper, zolang door de koper de verschuldigde kopsom niet volledig is voldaan, zelfs indien de goederen bewerkt werden. De koper zal de goederen met zorg behandelen en ze niet voortverkopen, afstaan, in pand geven, uitlenen, of er anders over beschikken ten behoeven van derden, totdat de volledige prijs ervan, met inbegrip van eventuele bijkomende kosten, volledig betaald is.

 13. Ondanks het hierboven bepaalde eigendomsverbod, gaat het risico onmiddellijk bij het sluiten van de overeenkomst op de koper over.

 14. In geval de volledige prijs niet betaald is op de vervaldag, zal de koop van rechtswege ten nadele van de koper ex tunc ontbonden zijn, nadat de verkoper aan de koper een aangetekende brief verstuurd heeft met aanzegging dat de overeenkomst verbroken wordt ten nadele van de koper. In dit geval zal de koper tot integrale schadevergoeding gehouden zijn en blijven de reeds verrichte betalingen eigendom van de koper.

 15. Indien de koper de waren bestelt met het oog op verdere verkoop in het buitenland en daaromtrent geen afzonderlijke, uitdrukkelijke, aanvullende of afwijkende bijzondere en voorafgaande overeenkomst gesloten wordt, dienen de waren, op het ogenblik van hun levering aan de koper te beantwoorden aan de Belgische normen voor de invoer, het vervoer, de detailverkoop en de consumptie van die waren in België, zoals die op het ogenblik van de aanvaarding van de bestelling van kracht zijn.

 16. Wanneer de klant het om het even welke reden ook aan de werkplaats van de N.V. POWERCENTER toevertrouwde toestel, zij het voor herstel of onderhoud of ter inbewaringgeving, niet afhaalt binnen de 5 dagen na het versturen van een aangetekende brief, waarbij het daartoe uitgenodigd wordt, dient de N.V. POWER CENTER niet langer in te staan voor de bewaking ervan en gerechtigd het voorwerp (boot, motor, enz.) buiten haar magazijn te plaatsen, volledig op risico (met inbegrip van het risico van diefstal) van de klant.

 17. Vertraging van de levering van de gekochte of herstelde koopwaar door de fout of nalatigheid van de koper, geeft aan de verkoper het recht bergings- en bewaringskosten aan te rekenen à rato van €5 per week voor motoren en €25 per week voor boten en aanhangwagens.

 18. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank te Kortrijk, of het Vredegerecht te Izegem, allen het Belgische recht is van toepassing.

bottom of page